Stadgar för ASWEDE, en ideell allmännyttig förening

§ 1
Föreningen "ASWEDE", Association of Swedish Development Economists, är en allmännyttig förening vars ändamål är att främja svensk vetenskaplig forskning inom utvecklingsekonomi genom regelbundna seminarier, konferenser, föredrag och diskussioner samt genom att verka för samarbete mellan utvecklingsekonomer verksamma i Sverige. Föreningen ASWEDE har Stockholm som hemort.

§ 2
Föreningen utser bland sina medlemmar för ett år i sänder en ordförande och en vice ordförande samt högst 6 personer att jämte ordföranden utgöra föreningens styrelse. Avgående ledamot av styrelsen kan återväljas. Styrelsen utser inom eller utom sig en sekreterare samt en kassör.

§ 3
Ordföranden eller, vid inträffat förfall, vice ordföranden leder föreningens sammankomster. Vid förhinder för båda väljs ordförande särskilt för mötet. Det åligger sekreteraren att tillsammans med styrelsen sköta om seminarieverksamheten, verkställa föreningens beslut, föra protokollet, korrespondens och förvara handlingarna. Kassören handhar räkenskaperna och medlemsavgifterna.

§ 4
Fysisk person, som är verksam inom utvecklingsekonomisk vetenskaplig forskning och som genom påbörjad eller avlagd doktorsexamen i nationalekonomi kan tillgodogöra sig och bidra till seminarieverksamheten, kan inväljas som medlem. Beslut om inval fattas enhälligt av styrelsen. Förslag om inval kan inlämnas till sekreteraren senast samma dag som föreningssammanträdet eller styrelsemötet.

§ 5
Ordinarie årsmöte ska hållas senast under december månad. Vid årsmötet sker val av ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter i styrelsen och revisorer för det följande kalenderåret samt storleken på medlemsavgiften. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen genom brev eller med e-post senast två veckor innan mötet.

§ 6
Val och övriga omröstningar genomförs öppet, om inte sluten omröstning begärs av någon. Med det undantag, som omnämns i 13, bestäms besluten genom enkel pluralitet. Om rösterna på båda sidor är lika, har ordföranden utslagsrösten.

§ 7
Föreningen utger sina förhandlingar i den form, som av styrelsen beslutas.

§ 8
Varje medlem av föreningen betalar årligen en medlemsavgift före mars månads utgång till föreningens kassör, vilken berättigar till erhållande av föreningens förhandlingar för det löpande året. Beslut om storleken av avgift för det kommande kalenderåret fattas av föreningens årsmöte. Medlemsavgifterna syftar till att främja föreningens verksamhet genom att bland annat täcka utgifter i samband med seminarieverksamheten.

§ 9
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande orsakar föreningen eller dess strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och efter föreningsmötes beslut skiljas från medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en vecka före det möte där beslut om uteslutning ska behandlas.

§ 10
Föreningen skall ha en revisor som får utses både inom och utom medlemskretsen av föreningens medlemmar. Revisionsberättelse över räkenskaperna för det gångna kalenderåret avläggs vid ett möte under det följande kalenderårets första hälft, varefter föreningen beslutar om att bevilja ansvarsfrihet. I detta sammanträde väljs den revisor som skall granska det innevarande kalenderårets räkenskaper.

§ 11
Föreningens firma tecknas av två i föreningen, föreningens ordförande eller vice ordförande tillsammans med sekreteraren. Styrelsen utser en styrelseledamot att teckna firma i sekreterarens ställe, då denne är förhindrad.

§ 12
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än med en pluralitet av två tredjedelar av samtliga avgivna röster. Vid upplösningen av föreningen överlämnas tillgångarna till ett allmännyttigt ändamål beslutat av styrelsen.

§ 13
Förslag till ändring i dessa stadgar bör inlämnas till sekreteraren till föredragning vid första mötet under höstterminen och framläggas till slutligt avgörande vid årsmötet. För antagande av dylikt förslag krävs en pluralitet av två tredjedelar av samtliga avgivna röster.

ASWEDE stadgar (Svenska) ASWEDE statutes (English)

© ASWEDE, 2013-2019